Nguyễn Bặc – Tân chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Nguyễn Bặc – Tân chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Một thách thức mang tên Nguyễn Tấn Dũng Mọi đường đi nước bước đều được sắp xếp đúng bài đúng bản, như một vở tuồng chèo ở tỉnh lẻ: Chủ tịch Quốc hội khoá cũ Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Quốc hội khoá mới ông Nguyễn Sinh Hùng cho chức vụ mình. Và người […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: