Tin thứ Bảy, 30-07-2011


Tin thứ Bảy, 30-07-2011

via BA SÀM by basamnews on 7/29/11

Tin thứ Bảy, 30-07-2011 CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT * ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG: – Blogger Gốc Sậy: Chuyện về những lá Quốc kỳ (Da vàng). – TỪ ĐÁM CƯỚI ĐỒNG GIỚI ĐẾN LUẬT BIỂU TÌNH — (Thanh Chung) “Việc nước mình không có luật biểu tình mà nhân dân vẫn xuống đường vào mỗi chủ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: