Nhân vụ án và phiên tòa xét xử ông Cù Huy Hà Vũ – Bài học quyền con ngư ời,…


Nhân vụ án và phiên tòa xét xử ông Cù Huy Hà Vũ – Bài học quyền con ngư ời, quyền công dân

Hiểu biết về quyền con người là nền tảng để mỗi người phát triển đầy đủ nhân cách, năng lực của mình và cũng là nền tảng của sự phát triển và tiến bộ của một xã hội. Thế nhưng, “Hàng triệu người sinh ra, rồi chết đi mà không hề biết rằng mình là […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: