Thư của Thượng Nghị sĩ John McCain và John Kerry gửi ông Đới Bỉnh Quốc


197. Thư của Thượng Nghị sĩ John McCain và John Kerry gửi ông Đới Bỉnh Quốc

Thư của Thượng Nghị sĩ John McCain và John Kerry gửi ông Đới Bỉnh Quốc THƯỢNG VIỆN MỸ UỶ BAN ĐỐI NGOẠI Washington, DC 20510-6225 14-07-2011 Ngài Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Đồng kính gửi Đại sứ Zhang Yesui Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 3505 International Place, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: