Xích Tử – Những điểm kỳ dị trong một bản điều lệ


Xích Tử – Những điểm kỳ dị trong một bản điều lệ

Tuy nhiên, điều lệ sửa đổi khoá XI của đảng CSVN, cũng giống như các khoá trước, đã vượt qua đặc trưng bản chất và chức năng này. Chương VI của điều lệ có tiêu đề “Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam”; tiêu đề đó là phù hợp; nghĩa là đảng chỉ điều chỉnh vào đảng viên và tổ chức đảng trong Quân đội và Công an; những chiến sĩ trong quân đội và công an không phải là đảng viên không phải chấp hành những qui định này. Nhưng nội dung bên trong lại qui định “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”(điều 25). Đó là sự lạm quyền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: